Aktualności

SZKOLNY KONKURS PROFILAKTYCZNY O TEMATYCE AIDS I HIV

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie z zakresu profilaktyki AIDS i HIV pod hasłem: "Człowiek żyjący z HIV w rodzinie i społeczeństwie". Temat szkolnego konkursu jest tożsamy z tematyką ogólnopolskiej kampanii na temat AIDS i HIV.

Więcej/Mniej

Konkurs zaplanowano w kategoriach:

 • praca plastyczna - plakat (technika dowolna),
 • grafika komputerowa,
 • praca literacka (forma dowolna),
 • spot reklamowy ( maks. 3min., zapis na CD).
Cele konkursu:
 • wzrost poziomu wiedzy o HIV/AIDS,
 • podniesienie poziomu akceptacji i tolerancji dla osób żyjących z HIV i chorych na AIDS,
 • uświadomienie, że zagrożenie HIV dotyczy każdego z nas,
 • odniesienie możliwości zakażenia wirusem HIV w stosunku do siebie i partnera,
 • naturalne podejście do wykonywania testów w kierunku HIV,
 • zachęcanie uczniów do wzajemnej edukacji na temat HIV/AIDS,
 • umiejętne wpływanie na zachowania prozdrowotne innych osób.

Warunki uczestnictwa:

Do konkursu zapraszamy młodzież Zespołu Szkół nr 1. Każda praca (na odwrocie) powinna być czytelnie opisana. Opis powinien zawierać: imię i nazwisko autora, klasę i wiek. Uwaga! Prace bez metryczki lub z niekompletnymi danymi nie będą brały udziału w konkursie!

Prace prosimy złożyć do 27 listopada 2015 r. u nauczycieli: p. B. Tomaszczuk, p. Anny Krempli, p. Barbary Żeromskiej, p. Zofii Szwiec, p. Moniki Kot, p. Joanny Kornickiej, p. Jarosława Łabańskiego lub p. Krystiana Uszko.

Komisja powołana przez organizatorów dokona oceny prac, przydzieli nagrody i wyróżnienia.

Przedstawienie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 1 grudnia 2015 r. podczas uroczystości Szkolnych Obchodów Światowego Dnia Zapobiegania AIDS.

Otwarcie wystawy, podczas której zaprezentowane zostaną wyróżnione i nagrodzone prace, nastąpi 1 grudnia 2015 r. w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie (termin wystawy może ulec przesunięciu).

Przekazanie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na powielanie danych osobowych jej autora przez organizatorów konkursu. Zapraszamy do udziału!

Beata Tomaszczuk
23.10.2015

ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1

Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie już po raz siódmy przyłączył się do obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Więcej/Mniej

Celem tej inicjatywy o charakterze globalnym, która obchodzona była w dniach 16-22 listopada br. jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi, zachęcając uczniów do aktywności życiowej, stawiania ambitnych celów i podejmowania własnej działalności gospodarczej.

W ramach ŚTP Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprosiła uczniów, nauczycieli i przedsiębiorców do udziału w projekcie "Otwarta firma".

Dla przedsiębiorstwa to wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym. Szkoła otrzymała zaś możliwość wzbogacenia swojej oferty edukacyjnej o ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy, wpisując się w preorientację zawodową.

Projekt składa się z kilku modułów dostosowanych do poszczególnych etapów edukacyjnych. W Zespole Szkół nr 1 zorganizowano różnorodne zajęcia w ramach modułu "Biznes przy tablicy". Zrealizowano następujące tematy:
Pracownik i pracodawca. Pani Magda Załuska z Powiatowego Urzędu Pracy przedstawiała możliwości zatrudnienia w kraju i UE. Omawiała aktualne oferty pracy na rynku lokalnym, krajowym i zagranicznym. Informowała o stopie bezrobocia w Polsce. Analizowała relacje pracownik - pracodawca, zwracając uwagę na prawidłowo napisane dokumenty aplikacyjne i rozmowę kwalifikacyjną. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas: IIb i IVte.

Własna firma - etyczny biznes. Pan Michał Miścior - właściciel firmy Nowa Technika uświadamiał młodzież o konieczności zachowywania się w sposób przedsiębiorczy, który pozwala realizować własne cele i odnieść sukces w życiu zawodowym. Przedstawiał, jak założył własną firmę. Mówił też o korzyściach, jakie wynikają z planowania własnych działań i inwestowania w siebie. Zaprezentował profil działania swojej firmy, zarządzanie i strukturę organizacyjną. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas: IVte i IIItd.

Własna firma - zawody przyszłości. Pani Kinga Radlińska i Wiesława Łuczak z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Zamościu zaprezentowały i omówiły założenia filmu edukacyjnego związanego z problematyką współczesnego rynku pracy i zawodów przyszłości. Pani Wiesława Łuczak zachęcała uczniów do planowania ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej. Mówiła o możliwościach znalezienia pracy w kraju i za granicą. Inspirowała młodzież do podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas: III b i IIItb.

Młodzież spotkała się też z Panem Robertem Maciejczykiem właścicielem firmy Usługi parkieciarskie, który opowiedział, jak zrodził się pomysł na założenie własnej firmy, jak można pozyskać środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz jak ważna jest rzetelność i jakość świadczonych usług, które gwarantują osiągniecie sukcesu nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Opowiedział o swoich doświadczeniach zawodowych związanych z uruchomieniem filii firmy w Niemczech. Pan Robert spotkał się z uczniami klas: IV Tc, III Te i III Ta.

Finanse. Pani Iwona Jacucha z hrubieszowskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przedstawiła młodym ludziom informacje dotyczące m.in. ubezpieczeń społecznych, zapoznała z procedurami zgłaszania prowadzenia działalności gospodarczej i pracowników do ubezpieczenia czy opłacania składek ubezpieczeniowych. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie kl. II Tc i III Tc.
Pan Jerzy Tudryn - pracownik Urzędu Skarbowego opowiedział młodzieży o zasadach rozliczeń obowiązujących w przedsiębiorstwach oraz formach opodatkowania. Przekazane zostały też informacje o ulgach odliczanych od dochodu, ustalaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy z działalności gospodarczej. Wspomniał też o możliwości elektronicznej formy rozliczania się z urzędem skarbowym. W spotkaniu wzięły udział klasy: III Ta i IV Tb. Konsument. Pani Barbara Matyka - Powiatowy Rzecznik Konsumentów zapoznała młodzież z zasadami zawierania umów konsumenckich oraz praktycznymi przykładami korzystania z uprawnień konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Pani rzecznik podzieliła się również swoimi doświadczeniami w zakresie rozstrzygania sporów konsumenckich. Tym razem w spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas: III Ta, I Tc, III Td i IV Td.

Akcję w szkole koordynowali nauczyciele przedmiotów ekonomicznych: Ewa KrasińskaUrszula Grądz, które jeszcze raz dziękują wszystkim firmom, instytucjom i ich przedstawicielom biorącym udział w ŚTP za zaangażowanie, życzliwość, wszechstronną pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia oraz dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem i pasją z młodzieżą naszej szkoły.

Warto dodać, że ucząc przez działanie oferujemy wiele możliwości praktycznego sprawdzania wiedzy. Rozwijamy również umiejętności krytycznego myślenia oraz kształtujemy aktywny stosunek do życia.

Ewa Krasińska/Urszula Grądz
22.11.2015

SZCZĘŚLIWY CZŁOWIEK I SKUTECZNY POLITYK

Co robić, aby być szczęśliwym? W jaki sposób wykreowany wizerunek wpływa na odbiorców? Odpowiedzi na te, i wiele innych pytań poznali uczniowie naszej szkoły, dzięki wykładowcom Państwowej Szkoły Zawodowej im. Sz. Szymonowica w Zamościu, którzy 20 listopada br. odwiedzili nas, aby przedstawić interesujące wykłady.

Więcej/Mniej

Szczęście już od dawnych czasów jest tematem wielu dzieł literackich oraz stanem pożądanym przez każdego człowieka. Właśnie o szczęściu mówiła młodzieży z Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie dr Irena Kurzępa - filozof i etyk z Państwowej Szkoły Zawodowej im. Sz. Szymonowica w Zamościu. Pani dr Kurzępa wskazywała m.in. na różnorodne zapatrywania na szczęście zależne od epoki, filozofii, czy też patrząc z perspektywy współczesności, światopoglądu i oczekiwań jednostki. Temat stał się przyczynkiem do refleksji, czym dzisiaj, dla każdego z nas, jest szczęście.

"Aby odnieść sukces należy wyglądać tak, jakby już się go odniosło" - słowa wypowiedziane przez Valentina Polcucha - publicystę i poetę były mottem wykładu dr Justyny Misiągiewicz, wykładowcy na kierunku politologia. W czasie spotkania z młodzieżą zaprezentowano zagadnienia związane z aktualnymi wydarzeniami politycznymi i sposobami kreowania wizerunku polityka w mediach. Umiejętność autoprezentacji ma bowiem ogromne znaczenie na wielu płaszczyznach życia. Sposób, w jaki zaprezentujemy się na spotkaniu towarzyskim czy też na spotkaniu zawodowym wpływa na to, jak będziemy postrzegani i czy osiągniemy zamierzone cele.

Nie inaczej jest w świecie polityki, gdzie umiejętność autoprezentacji stanowi niewątpliwą zaletę. Dzięki niej polityk może bezpośrednio wpływać na przebieg własnej kariery oraz swój obraz w oczach innych.

W ciekawych spotkaniach z nauczycielami akademickimi uczestniczyły klasy: I tb, II ta, II tb, II td, II te i III te. Mamy nadzieję na dalszą współpracę z zamojską uczelnią.

Ewa Kozaczuk/Daniel Buchowiecki
21.11.2015

O TYM, JAK POWSTAJE STAL...

13 listopada 2015 grupa młodzieży z Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie uczestniczyła w wycieczce szkolnej do Huty Stali Jakościowej w Stalowej Woli. Uczniowie mieli okazję poznać proces produkcji stali, która wytwarzana jest ze złomu stalowego w łukowym piecu elektrycznym.

Więcej/Mniej


Przewodnik pokazał nam sposób załadunku złomu do pieca, zapoznał nas z dodatkami stopowymi niezbędnymi w produkcji stali jakościowych. Poznaliśmy budowę pieca hutniczego i zasadę jego działania. Obserwowaliśmy transport wytopionej stali i proces ciągłego odlewania stali, która po wystygnięciu stanowi wsad przeznaczony na wyroby długie takie jak: kęsy, pręty okrągłe czy blachy. Zwiedziliśmy również walcownię, gdzie produkowane są wyroby kształtowe oraz blachy, które wykorzystywane są w branżach motoryzacyjnych, wydobywczych, budowlanych, maszynowych oraz obronnych w kraju jak i za granicą. Poznaliśmy proces montażu specjalistycznych maszyn budowlanych Dressta takich jak: spycharki gąsienicowe, ładowarki kołowe i gąsienicowe, układarki rur, koparko - ładowarki.

Pobyt w Stalowej Woli był dla młodzieży ciekawą lekcją poglądową z zakresu technologii maszyn, podstaw konstrukcji maszyn i wielu innych przedmiotów zawodowych. Wycieczkę zorganizowali: Zygmunt Ryszkiewicz, Lucjan Fabrowski i Józef Dyniec.

Lucjan Fabrowski
12.11.2015

SZLAKIEM BŁOGOSŁAWIONEJ KAROLINY KÓZKÓWNY

W ubiegły piątek, 13 listopada wyruszyliśmy szlakiem błogosławionej Karoliny Kózkówny, do jej miejsca narodzin i męczeńskiej śmierci. Była to nagroda za udział II Diecezjalnym Konkursie Wiedzy o bł. Karolinie Kózkównej "Wierność bł. Karoliny Kózki".

Więcej/Mniej

Pierwszym punktem naszego spotkania z patronką katolickiego stowarzyszenia młodzieży był kościół w Zabawie. Historię domu Bożego i życia młodej, chłopskiej dziewczyny usłyszeliśmy od pana Jerzego - naszego przewodnika. W sanktuarium błogosławionej Karoliny widzieliśmy m.in. malowidło Trójcy Świętej wykonane przez Jana Bukowskiego w 1932 roku, piękne witraże przedstawiające sceny z życia Karoliny oraz Wiktorię Jakubowską, z której inicjatywy powstał kościół św. Stanisława Kostki.

Kim była ta młoda dziewczyna, której doczesne szczątki spoczywają w sarkofagu pod mensą głównego ołtarza w kościele? Zwyczajna, a jednak nadzwyczajna. Wychowywała się w rodzinie wielodzietnej. Miała kochających rodziców. Jej dom był nazwany "małą betlejemką". Jej rodzice głęboko wierzyli w Boga, a córka sama ich w tym naśladowała. W szkole była prymuską. Pracowita, posłuszna, pobożna, „prawa ręka” ks. proboszcza. Jej ulubionymi patronami byli: święty Stanisław Kostka i święta Barbara. Nadszedł dzień 18 listopada 1914 roku. Do Zabawy przybyli rosyjscy żołnierze. Jeden z nich zabrał Karolinę i jej ojca, dziewczyna wiedziała, jakie zamiary miał wobec niej rosyjski żołnierz. Wyrwała się oprawcy i biegła około 800 metrów, aby ocalić swoje życie. Podczas nierównej walki napastnik użył kilkakrotnie szabli, aby pokonać uciekającą dziewczynę. Ostatni cios zadany w gardło okazał się śmiertelny. Ciało odnaleziono 4 grudnia 1914 roku. Po jego dokładnym zbadaniu okazało się, że Karolina ocaliła swoją godność. Oddała życie za czystość. Miała wtedy 16 lat. Pochowano ją w opinii świętości, jako dziewicę - męczennicę. W Tarnowie, Jan Paweł II ogłosił ją 10 czerwca 1987 roku błogosławioną. Jest m.in. patronką ruchu czystych serc. Dalszym punktem naszego „spotkania z Karoliną” była Msza święta, następnie udaliśmy się do pomnika Ofiar Wypadków Drogowych i Komunikacyjnych. Po modlitwie przy pomniku wróciliśmy na nocleg. Następnego dnia wyruszyliśmy na Drogę Krzyżową szlakiem męczeństwa błogosławionej Karoliny, którą poprowadził ks. Stanisław Książek, główny organizator pielgrzymki.

Wszystkich uczestników było 35 wraz z opiekunami. Naszą szkołę reprezentowały uczennice: Anna Romanowska, Paulina Gontarz z kl. III tb oraz Katarzyna Oleszczuk z III a.

Zofia Szwiec
17.11.2015

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

10 listopada 2015 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia poświęcona 97. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Więcej/Mniej

Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali część artystyczną, w której przywoływali bohaterskie wydarzenia zapisane na kartach historii naszej ojczyzny, upamiętniając w ten sposób waleczność polskich żołnierzy. Uroczystość była cenną lekcją historii i patriotyzmu.

Program artystyczny przygotowali: K. Borys, P. Jędrzejewski, P. Wojciechowski. O nagłośnienie zadbał K. Mazur i Radio Szkolne. Dekorację wykonały: J. Błaszczuk, A. Sioma-Krempla i Z. Szwiec. Salę przygotowały: K. Skawińska i J. Kornicka.

Paweł Wojciechowski
12.11.2015

PRZED NIMI ETAP OKRĘGOWY

4 listopada br. w Zespole Szkół nr 1 odbyły się szkolne eliminacje do XX edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.

Więcej/Mniej

W eliminacjach brało udział 26 uczniów naszej szkoły. Uczestnicy olimpiady wykazali się wiedzą z zakresu przedmiotów gastronomicznych. Do etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, który odbędzie się w Lublinie, 11 stycznia 2016 r. zakwalifikowali się następujący uczniowie:

 • 1. Iwona Brzoza - klasa IV tb - technik żywienia i usług gastronomicznych
 • 2. Szymon Ufnal - klasa III tc - technik żywienia i usług gastronomicznych

Organizatorkami szkolnego etapu były: Magdalena Jędruszczak i Joanna Janicka.

Magdalena Jędruszczak
08.11.2015

WEŹ UDZIAŁ W IV EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNO - LITERACKIEGO!

Z czym Państwu kojarzy się zima? Jak ją postrzegacie? Jak wygląda w naszym regionie? Zapraszamy do udziału w IV już edycji Integracyjnego Konkursu Plastyczno - Literackiego "ZIMA W MOICH OCZACH".

Więcej/Mniej

Do uczestnictwa w nim zachęcamy dzieci, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, szkół przysposabiających do pracy, a także osoby korzystające ze środowiskowych domów samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej z powiatu hrubieszowskiego.

Organizatorami konkursu są: Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie i Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu - Filia w Hrubieszowie. Celem inicjatywy jest rozwijanie zainteresowań plastycznych i literackich, promowanie uczniów uzdolnionych, przedstawianie walorów naszego regionu, a także integracja placówek oświatowych.

Sponsorzy nagród: INVESTPOL - Skład Węgla oraz Pan Sławomir Zawiślak.

Na prace czekamy do 8 grudnia 2015 roku. Szczegóły znajdą Państwo w regulaminie.

Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego - Pana Sławomira Sosnowskiego.

Regulamin IV Konkursu Literackiego
Regulamin IV Konkursu Plastycznego

Daniel Buchowiecki
06.11.2015

MISTRZOSTWA SZKOŁY W PIŁCE NOŻNEJ

20 i 21 października 2015 r. odbyły się w ZS nr 1 Mistrzostwa Szkoły w Piłce Nożnej "O Puchar Dyrektora Szkoły" dziewcząt i chłopców.

Więcej/Mniej

Chłopcy prowadzili zaciętą walkę, jednak najlepszy mecz rozegrali uczniowie klasy III c. Równie dobrą grą wykazali się chłopcy z klasy II Te i zajęli drugie miejsce. Trzecie miejsce zajęła klasa Ia.

W turnieju dziewcząt na pierwszym miejscu uplasowała się klasa II a. Drugie, równie dobre miejsce zajęły uczennice klasy I Tb. Trzecie miejsce zajęła klasa II Tb.

Wszystkie drużyny dzielnie walczyły o puchar ufundowany przez Dyrektora ZS nr 1 w Hrubieszowie. Serdecznie dziękujemy uczestnikom tej zaciętej i wyrównanej rywalizacji oraz kibicom.

Mistrzostwa zorganizowane zostały przez nauczyciela wychowania fizycznego - Jacka Jaworskiego.

Jacek Jaworski
05.11.2015

PROFILAKTYKA PRZEZ SZKOLNĄ SZTUKĘ

W poprzedni czwartek, 29 października br. w Bibliotece Szkolnej rozstrzygnięto Konkurs Profilaktyczny. Miał on promować zdrowy tryb życia i ciekawe formy spędzania wolnego czasu, propagować kulturę języka, a zarazem przestrzegać przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem z używek.

Więcej/Mniej

Zaproponowaliśmy młodzieży trzy tematy do wyboru:

 1. 1. STOP UŻYWKOM!
 2. 2. ZDROWIE I PASJA ZAMIAST UŻYWEK.
 3. 3. JESTEM KULTURALNY - DBAM O JĘZYK POLSKI.

Na konkurs zorganizowany przez nauczycieli - wychowawców wpłynęło kilkanaście prac. Nagrody i wyróżnienia otrzymali:

 • I miejsce - Magda Konopko klasa III tb i Tomasz Stankiewicz - klasa III LO
 • II miejsce - Iwona Tauz - klasa III tb i Sebastian Tucki - klasa III td
 • III miejsce - Izabela Gałuszko - klasa III te
 • Wyróżnienie - Edyta Ufnal - klasa III ta

Nagrody, ufundowane przez sieć sklepów Kaufland i Carrefour, wręczyli: wicedyrektor szkoły - Zbigniew Petruczynik i nauczyciel języka polskiego - Alicja Ryszkiewicz.

Dodatkową atrakcją była prezentacja przedstawienia "Inny – nie obcy" w którym wystąpili uczniowie przygotowani przez nauczycieli - bibliotekarzy: Dorotę Bartko i Joannę Błaszczuk. Panie wykonały też okolicznościową wystawkę.

Daniel Buchowiecki
02.11.2015

"DNI PROFILAKTYKI" - W TROSCE O MŁODZIEŻ

"Dni Profilaktyki" już na stałe wpisały się kalendarz szkolnych działań realizowanych przez wychowawców z naszej szkoły. Ich celem jest szeroko pojęta profilaktyka i promocja zdrowia.

Więcej/Mniej

W tym roku, oprócz pouczających spotkań ze specjalistami, zaproponowano młodzieży też część artystyczną "Inny - nie obcy" i Szkolny Konkurs Profilaktyczny. Nauczyciele zadbali też o wystrój korytarzy na których wywieszono hasła promujące zarówno kulturę języka, jak i zdrowy tryb życia.

Przez trzy dni, od 26 do 28 października, odwiedzili nas przedstawiciele różnych instytucji wspierających funkcję wychowawczą szkoły, by w kilkunastu klasach zrealizować następujące tematy:

 • Przyczyny i skutki przestępczości wśród młodzieży - p. Edyta Krystkowiak- rzecznik policji z Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie;
 • Skutki zażywania dopalaczy i narkotyków - p. Agnieszka Kwiatkowska- pracownik Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Hrubieszowie;
 • Profilaktyka uzależnień od narkotyków - p. Bronisława Zięba - emerytowany pracownik Poradni Rodzinnej "Powrót z U" w Hrubieszowie;
 • Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy - p. Ewa Kuźmińska - magister pielęgniarstwa, pracownik „Poradni K” SP ZOZ w Hrubieszowie;
 • Profilaktyka zdrowia wśród młodzieży - p. Teresa Futyma - naczelna pielęgniarek i położnych SP ZOZ w Hrubieszowie;
 • Profilaktyka zdrowego stylu życia. Stres pod kontrolą - p. Justyna Szeląg - psycholog z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Hrubieszowie;
 • Życie bez sztucznych rajów - p. Elżbieta Bednarek i p. Aleksandra Kopczyńska - nauczyciele - bibliotekarze z Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu – Filia w Hrubieszowie;
 • Zdrowe odżywianie - wiem, co jem - p. Joanna Janicka i p. Monika Kot - nauczyciele przedmiotów gastronomicznych z naszej szkoły.

Nasi goście podpowiadali m.in. jak zachować się w sytuacjach, kiedy zagrożone jest nasze zdrowie lub życie. Przedstawiali, do czego prowadzi uzależnienie od narkotyków, alkoholu, dopalaczy, czy substancji psychoaktywnych.

Pojawiły się też tematy dotyczące radzenia sobie ze stresem, który może pomagać w życiu, ale i utrudniać je, prowadząc do depresji czy nerwicy.

Prezentowano też, co zrobić, aby nasze życie było ciekawsze i wolne od nałogów. Były też tematy dotyczące właściwego odżywiania.

Wszystkim naszym prelegentom którzy nieodpłatnie podzielili się z młodymi ludźmi swoją wiedzą i doświadczeniem oraz nauczycielom, bibliotekarzom, pedagogowi i pielęgniarce szkolnej, a więc wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji szkolnych "Dni Profilaktyki" serdecznie dziękujemy za włożony trud.

Wierzymy, że nasze działania kształtują pozytywne wzorce zachowań wśród młodych ludzi i dlatego też będziemy je kontynuować.

Patrycja Dawid / Zespół Wychowawców Klasowych
30.10.2015

"CHEMIA NA CO DZIEŃ" PO RAZ TRZECI

29 października 2015 r. w naszej szkole odbyła się III edycja konkursu "Chemia na co dzień". Konkurs został zorganizowany przez nauczycieli chemii i przedmiotów gastronomicznych: Anetę Dąbrowską i Joannę Koszerny. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: przewodniczący - wicedyrektor Zbigniew Petruczynik, członkowie - Aneta Dąbrowska, Joanna Koszerny i Jarosław Łabański.

Więcej/Mniej

Celem konkursu było przede wszystkim rozwijanie zainteresowania chemią, szczególnie tą znaną nam z życia codziennego, a także rozbudzanie ciekawości poznawczej zjawiskami nas otaczającymi. Konkurs adresowany był do uczniów klas drugich technikum. Do rywalizacji stanęło pięć trzyosobowych drużyn. Zawodnicy zmagali się z pytaniami z zakresu chemii paliw, środków czystości, chemii żywności z uwzględnieniem kuchni molekularnej. Największe trudności przysporzyły uczniom pytania dotyczące substancji psychoaktywnych, mechanizmów uzależnień oraz niektóre zagadnienia z chemii żywności.

W konkursie zwyciężyła klasa IItd, reprezentowana przez uczniów: Kacpra Berlińskiego, Marcina Kozłowskiego i Mateusza Ciuckiego. Miejsce II zajęła drużyna z klasy IIta, którą reprezentowali uczniowie: Bartłomiej Czerw, Krzysztof Fedurek i Marcin Krygiel. III miejsce zdobyli uczniowie z klasy IItb: Michał Momot, Monika Żyła i Angelika Słotwińska.

Wszyscy zawodnicy wykazali się dużą wiedzą i determinacją w walce o nagrody, którymi były słowniki języka angielskiego i albumy o Polsce.

Joanna Koszerny
30.10.2015

WYRÓŻNIONO NASZĄ UCZENNICĘ!

28 października 2015 r. odbyło się rozstrzygnięcie XIV Konkursu Recytatorskiego "Ziemia Hrubieszowska w poezji i prozie", który zorganizowany został przez Miejską Bibliotekę Publiczną przy wsparciu Burmistrza Miasta Hrubieszowa.

Więcej/Mniej

Nasza uczennica - Emilia Kozak zdobyła wyróżnienie. Emilkę przygotowywały - Dorota Bartko i Joanna Błaszczuk - nauczyciele bibliotekarze. Gratulujemy wyróżnionej!

db / Foto: MBP Hrubieszów
30.10.2015

STEREOTYPY I UPRZEDZENIA

Za nami druga i ostatnia część projektu "Hrubieszów - małe Polin" w którym uczestniczyli słuchacze klasy III LO dla Dorosłych oraz uczniowie kilku klas Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Więcej/Mniej

Tym razem ćwiczenia warsztatowe, których celem było m.in.: kształtowanie postawy otwartości i tolerancji, walka z uprzedzeniami i krzywdzącymi często stereotypami, realizowała Pani Małgorzata Zmysłowska z Lublina, na co dzień zajmująca się także doradztwem personalnym.

O projekcie opowiadała też jego pomysłodawczyni - Flavia Cundari, uczennica Zespołu Szkół nr 2 w Hrubieszowie.

Daniel Buchowiecki/Foto: Sławomir Stećko
27.10.2015

WARTO POMAGAĆ!

W Hrubieszowie zakończyła się właśnie rejestracja potencjalnych Dawców szpiku. Łącznie zgłosiło się do nas 41 osób, które w ten sposób zadeklarowały swoją konkretną pomoc w walce z białaczką. W większości byli to uczniowie i słuchacze dwóch szkół ponadgimnazjalnych.

Więcej/Mniej

Swoją pomocą służyli również wolontariusze Szkolnego Koła PCK przy ZS nr 1: Patrycja Dawid, Izabela Kudełka, Paulina Lackowska, Paulina Stachyra, Aleksandra Edelman i Wiktoria Bak. Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy. Jednocześnie przypominamy, że rejestracji można dokonywać też przez internet: http://www.dkms.pl

Joanna Smerdel / Daniel Buchowiecki
27.10.2015

"O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY..."

W dniach 19 - 21 października br. w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie rozegrano mistrzostwa w piłce siatkowej "O Puchar Dyrektora Szkoły", w kategorii chłopcy.
Ich organizatorem był nauczyciel wychowania fizycznego - Pan Robert Pokrywka. Sędziowali: Mikołaj Bojczuk oraz Daniel Ważny.

Więcej/Mniej

W równej i zaciętej rywalizacji wzięło udział 14 klas, łącznie 126 uczniów.

  Najlepszymi okazali się:
 • I miejsce : Kl. I Ta
 • II miejsce: Kl. IV Td i IV Tc
 • III miejsce: Kl. III Ta

Nagrody zwycięzcom wręczył wicedyrektor szkoły - Pan Zygmunt Ryszkiewicz wraz z organizatorem zawodów. Gratulujemy zwycięzcom!

Szymon Śleboda
26.10.2015

PRZED NAMI "DNI PROFILAKTYKI"

W dniach 26 - 28 X 2015 r. w ramach Dni Profilaktyki odbędą się w naszej szkole spotkania ze specjalistami, które poświęcone będą szeroko pojętej profilaktyce i zdrowiu.

Więcej/Mniej

Młodzież z klas Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej spotka się m.in. z Paniami: Edytą Krystkowiak, Bronisławą Ziębą, Teresą Futymą, Justyną Szeląg, Elżbietą Bednarek, Aleksandrą Kopczyńska, Ewą Kuźmińska, Irminą Drawdzik, Zuzanną Korycką, Joanną Janicką i Moniką Kot.

  Realizowane będą następujące tematy:
 • Przyczyny i skutki przestępczości wśród młodzieży
 • Profilaktyka uzależnień od narkotyków
 • Profilaktyka zdrowego stylu życia - stres pod kontrolą
 • Profilaktyka zdrowia wśród młodzieży
 • Zdrowe odżywiane - wiem, co jem
 • Życie bez sztucznych rajów
 • Skutki sięgania po dopalacze i narkotyki
 • Profilaktyka raka piersi
 • Pierwsza pomoc

Zespół Wychowawców Klasowych
25.10.2015

KLAUDIA MIELNICZUK - MŁODA I ZDOLNA FRYZJERKA Z ZS nr 1


Młoda, piękna, zdolna, skromna i ambitna. Klaudia Mielniczuk, absolwentka Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie udzieliła nam odpowiedzi na kilka pytań.

Więcej/Mniej


- Mimo młodego wieku, masz szereg wyróżnień i nagród związanych z zawodem, którego się uczyłaś. Opowiedz o nich.
Tak, mam wiele wyróżnień i nagród, a wszystko to zawdzięczam szkole, ponieważ dzięki wybranemu kierunkowi i praktykom u pracodawcy mogłam rozwijać swoje zainteresowania. Zdobyłam II miejsce w ogólnopolskim konkursie młodzieży, z czego jestem bardzo dumna, ale zaczęło się od konkursu w Lublinie, podczas którego zajęłam I miejsce w konkurencji "fale" i właśnie to dało mi siłę i wiarę w swoje możliwości.
- Czego uczyłaś się podczas praktyk? Co lubisz najbardziej?
Na praktykach uczyłam się mycia, farbowania i pielęgnacji włosów. Potem oczywiście, gdy Pani Dorota zauważała postępy w mojej pracy, mogłam pracować samodzielnie, układałam, prostowałam, modelowałam i farbowałam włosy. W salonie miałyśmy dużo klientów, dzięki temu mogłam nauczyć się wielu rzeczy. Zawsze pod koniec dnia pracy moja szefowa udzielała mi wskazówek dotyczących poszczególnych czynności, co rozwijało moją wiedzę na temat fryzjerstwa.
- Czy lubisz swoją szkołę? Jak oceniasz wybór kierunku kształcenia?
Tak, lubię moją szkołę. Wybór klasy wielozawodowej pozwolił mi zdobyć konkretny zawód w którym mogę pracować. Moją klasę tworzyli różni uczniowie. Wszyscy byli jednak bardzo koleżeńscy. Nigdy nie mieliśmy problemów. Mimo ukończenia szkoły, nadal utrzymujemy kontakt.
- Komu zawdzięczasz najwięcej?
Najwięcej zawdzięczam mojej szefowej - Pani Dorocie Michalewskiej, instruktorowi praktycznej nauki zawodu oraz personelowi salonu "Julka", bo to od nich nauczyłam się wszystkiego.
Pani Dorotka zawsze wspierała mnie w tym, co robiłam. Poświęcała mi bardzo dużo czasu i uwagi. Wiele zawdzięczam również Pani Monice Jabłońskiej.
- Jakie są Twoje pasje poza fryzjerstwem?
To trudne pytanie, dla mnie liczy się tylko fryzjerstwo i trudno określić, co jeszcze. Staram się ciągle rozwijać. Chciałabym zdobywać kolejne sukcesy zawodowe i uczyć się dalej.
- Wyobraź sobie siebie za 10 lat, czym wtedy chciałabyś się zajmować?
Chciałabym oczywiście być fryzjerką, posiadać tytuł czeladnika, ale również i mistrza. Marzę, by pracować w salonie i uczyć zawodu.
- Dziękuję za rozmowę, życzymy Ci powodzenia!
Ja również dziękuję.

Rozmawiał: Daniel Buchowiecki
24.10.2015

"MATEMATYKA W TECHNICE DLA TECHNIKA"

20 października 2015 r. w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie odbył się etap szkolny konkursu "Matematyka w Technice dla Technika". Jego organizatorem był Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie we współpracy i pod patronatem Politechniki Lubelskiej.

Więcej/Mniej

W naszej szkole do konkursu przystąpiło ośmioro uczniów klas czwartych technikum. Najlepszy wynik (wymagane 80% punktów) uzyskali: Adam Kusiak z klasy IVte oraz Kamil Kulczyński z klasy IVtd. Uczniowie wezmą udział w II etapie konkursu, który odbędzie się w Lublinie. Laureat III etapu uzyska indeks Politechniki Lubelskiej.

Organizacją i przebiegiem konkursu w naszej szkole zajęli się nauczyciele matematyki: Lucyna Zielińska i Maria Kawalec przy współpracy z Joanną Błaszczuk z Biblioteki Szkolnej.

Jednym z celów konkursu jest popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów technicznych szkół ponadgimnazjalnych z województw: lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Maria Kawalec
22.10.2015

LUBIMY ZAMOŚĆ - WYCIECZKA UCZNIÓW LO

20 października br. młodzież z II klasy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przy Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie wybrała się na wycieczkę do Zamościa, podczas której miała okazję poznać nowy, wartościowy film "Chemia", odwiedzić dwie redakcje - Katolickiego Radia Zamość i "Kroniki Tygodnia" oraz poznać zaplecze dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu i dowiedzieć się, dlaczego warto studiować.

Więcej/Mniej

Scenariusz filmu "Chemia" - jak przyznaje reżyser - Bartosz Prokopowicz zainspirowały prawdziwe wydarzenia dotyczące życia jego żony - Magdy Prokopowicz - założycielki Fundacji Rak'n'Roll. "Chemia" to pouczający obraz o niezwykłej miłości młodych ludzi, z których jedna zmaga się z nowotworem, mimo ogromnego zagrożenia decyduje się urodzić dziecko. To też opowieść o dojrzewaniu, trudnej sztuce bycia razem i poszukiwaniu własnego miejsca na ziemi. Para powtarza: "To jest rak, a my mamy z nim wojnę". Jak się kończy film? Nie zdradzimy.

Naszym przewodnikiem w Katolickim Radiu Zamość był ks. Krystian Bordzań - Dyrektor rozgłośni oraz Małgorzata Godzisz - sekretarz redakcji. Po raz kolejny zostaliśmy mile przyjęci przez życzliwych pracowników KRZ, odbyła się też krótka rozmowa wyemitowana na żywo.

Rozgłośnia stara się na bieżąco informować o najważniejszych wydarzeniach z życia Kościoła, stając się swego rodzaju "głosem" Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Głównymi zadaniami Katolickiego Radia Zamość są m.in.: ewangelizacja, przekaz informacji, wskazywanie drogi wartościowego życia i budowanie poczucia tożsamości z regionem - czytamy na stronie internetowej rozgłośni. Katolickiego Radia Zamość można słuchać na 90,1 FM. Sygnał przesyłany jest także przez stronę internetową www.radiozamosc.pl.

O pracy w redakcji "Kroniki Tygodnia" opowiadali: Maria Dec-Kiełb - zastępca redaktora naczelnego oraz Bogdan Nowak - jeden z pracujących tu dziennikarzy.

"Kronika Tygodnia" to jedno z najważniejszych czasopism, które co tydzień trafia do mieszkańców powiatu biłgorajskiego, hrubieszowskiego, krasnostawskiego, tomaszowskiego i zamojskiego. Największym atutem gazety jest fakt, że przedstawia informacje z regionu, nierzadko stając w obronie zwykłych ludzi. Od niedawna redakcja mieści się w nowym miejscu, ważnym i zobowiązującym, jak mówią dziennikarze, wiele lat wcześniej mieszkał tu znany poeta Bolesław Leśmian. Na pamiątkę wizyty w sympatycznej redakcji uczniowie otrzymali najnowszy egzemplarz gazety oraz płyty zespołu Ofensywa Brunetów, który wykonuje muzykę poetycką. Jak się okazało, grupę tworzą właśnie dziennikarze.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w Zamościu nieustannie rozwija się, oferując kształcenie na wielu różnorodnych kierunkach i doposażając zaplecze dydaktyczne, a wszystko po to, aby młody człowiek zdobył kwalifikacje, które pozwolą znaleźć intratną pracę - zapewniał prof. dr hab. Waldemar Martyn - Rektor uczelni, który zechciał poświęcić nam swój czas. Dzięki uprzejmości Mateusza Sawczuka - redaktora naczelnego studenckiej gazety "Skafander" mieliśmy możliwość poznania bazy Laboratorium Mechaniki Centrum Badań i Transferu Technologii. Doświadczenia z udziałem maszyn sterowanych numerycznie prezentował mgr inż. Janusz Jasek - wykładowca na kierunku mechanika i budowa maszyn.

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli podzielić się z młodzieżą swoją wiedzą, doświadczeniem i pasją. O bezpieczny i wygodny transport zadbała firma Rumcajs.

Iwona Korońska / Daniel Buchowiecki
21.10.2015

POMÓŻ CHORYM, ZOSTAŃ DAWCĄ KOMÓREK MACIERZYSTYCH

Już 26 października br. będzie można w Hrubieszowie zgłosić swoją chęć zostania potencjalnym Dawcą komórek macierzystych. Może właśnie ktoś z nas jest w stanie pomóc osobom chorującym na białaczkę, czyli nowotwór krwi. Choroba ta dotyka wielu ludzi. Dla wielu z nich jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od niespokrewnionego Dawcy. Na szczęście Ty też możesz pomóc. Pamiętaj, w 80% przypadków komórki macierzyste pobierane są z krwi obwodowej.

Więcej/Mniej

Rejestracja z udziałem wolontariuszy Szkolnego Koła PCK odbędzie się w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie, ul. Zamojska 18 B, I piętro, sala 115. Zapraszamy w godzinach 13.00 – 17.00.
Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego terminu rejestracji.
Więcej informacji – tel.: 883-107-310. Pamiętaj, Twoja świadoma decyzja może uratować komuś życie!

Dawcą może zostać każdy ogólnie zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, ważący nie mniej niż 50 kg i o wskaźniku masy ciała nie wyższym niż 40 BMI.
Rejestracja w ODS Fundacji DKMS Polska może odbyć się jedynie w sytuacji, kiedy nie istnieją przeciwwskazania medyczne określone przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2010 roku oraz wytyczne określone przez Światową Organizację Dawców Szpiku (WMDA).

Zgodnie z wytycznymi, poniżej przedstawiono schorzenia bezwzględnie wykluczające z możliwości zostania Dawcą oraz wyjątki wymagające konsultacji medycznej:

 1. 1. CHOROBY UKŁADU SERCOWO - NACZYNIOWEGO, np. zawał serca, zatorowość płucna, migotanie przedsionków, tętniak aorty.
  Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem: arytmia, wady zastawkowe, przebyta zakrzepica, nadciśnienie tętnicze lub inne.
 2. 2. CHOROBA NOWOTWOROWA - przebyta lub czynna (choroby u członków rodziny nie stanowią wykluczenia).
  Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem: czerniak ograniczony do skóry - wyleczony, rak in situ szyjki macicy - wyleczony miejscowo.
 3. 3. CHOROBY ZAKAŹNE, np. HIV, HTLV, wirus zapalenia wątroby (WZW) typu B i C.
  Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem: każde inne przewlekłe lub niewyleczalne zakażenie oraz objawy sugerujące choroby zakaźne.
 4. 4. TRANSPLANTACJE włącznie z zastosowaniem materiałów biologicznych, w tym allogenicznych, ksenogenicznych, np. biorcy przeszczepów rogówki, twardówki, opony twardej, zastawki sercowej, nerki lub innych narządów.
  Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem: transplantacje z zastosowaniem tworzyw pochodzenia syntetycznego lub z wykorzystaniem tkanek własnych.
 5. 5. CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE, np. wrzodziejące zapalenia jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna, miastenia, stwardnienie rozsiane, ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia, łuszczycowe zapalenie stawów, choroba Gravesa-Basedova, niedokrwistość autoimmunohemolityczna, choroby tkanki łącznej.
  Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem: sarkoidoza, zapalenie tarczycy Hashimoto, łuszczyca, atopowe zapalenie skóry i inne.
 6. 6. CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO, np. zaburzenia ruchowe (choroba Parkinsona, choroba Huntingtona), choroby złącza nerwowo-mięśniowego, choroba Creutzfeldta- Jakoba.
  Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem: zaburzenia napadowe (np. epilepsja), neuropatie obwodowe (np. porażenie nerwu promieniowego), gruczolaki/mikrogruczolaki, operacje/poważne urazy głowy.
 7. 7. CHOROBY KRWI I SZPIKU: talasemia, sferocytoza, anemia aplastyczna, hemofilia oraz zaburzenia krzepliwości krwi (np. trombofilia).
  Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem: małopłytkowość w dzieciństwie, niedokrwistość niedoborowa, umiarkowane zaburzenia w morfologii krwi.
 8. 8. ZABURZENIA PSYCHICZNE: schizofrenia, zaburzenia osobowości i zaburzenia zachowania osób dorosłych.
  Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem: zaburzenia afektywne dwubiegunowe, depresja, neurastenia.
 9. 9. CHOROBY ENDOKRYNOLOGICZNE: nadczynność tarczycy, cukrzyca, choroba Cushinga.
  Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem: niedoczynność tarczycy, zespół policystycznych jajników, insulinooporność, leczenie hormonem wzrostu w przeszłości, hiperprolaktynemia.
 10. 10. INNE CHOROBY, TAKIE JAK: wielotorbielowatość nerek, jaskra, osteoporoza, liczne rozległe zabiegi operacyjne zwłaszcza w znieczuleniu ogólnym (więcej niż 3) z wyjątkiem cesarskich cięć, urazy wielonarządowe.
  Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem: astma oskrzelowa, alergie, dyskopatia, zwyrodnienia kręgosłupa.
 11. 11. LEKI: leki wpływające na układ krwiotwórczy, cytostatyki, środki immunosupresyjne.
  Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem: inne leki stosowane przewlekle (na stałe).
 12. 12. UZALEŻNIENIA: alkohol, narkotyki, leki
  Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem: długi okres abstynencji (> 10 lat) przy braku chorób towarzyszących.
Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się telefonicznie z biurem Fundacji pod numerem +48 22 882 94 00.

W 80% przypadków komórki macierzyste pobierane są z krwi obwodowej. Metoda ta znana jest na świecie od wczesnych lat 90-tych. Według obecnego stanu wiedzy medycznej nie obserwuje się odległych w czasie skutków ubocznych. Tylko w nielicznych zachodzi potrzeba pobrania z talerza kości biodrowej (nie jest to rdzeń kręgowy) ok. 1 litra mieszaniny szpiku kostnego i krwi. Mieszanina zawiera ok. 5% szpiku kostnego, regenerującego się całkowicie w organizmie w ciągu ok. 2 tygodni. Szpik pobierany jest z talerza kości biodrowej, a nie, jak się powszechnie uważa, z rdzenia kręgowego. Szczegółowe informacje: https://www.dkms.pl/pl/zostandawca. Inicjatywę rekomendują: Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta w Hrubieszowie.

W 80% przypadków komórki macierzyste pobierane są z krwi obwodowej. Metoda ta znana jest na świecie od wczesnych lat 90-tych. Według obecnego stanu wiedzy medycznej nie obserwuje się odległych w czasie skutków ubocznych. Tylko w nielicznych zachodzi potrzeba pobrania z talerza kości biodrowej (nie jest to rdzeń kręgowy) ok. 1 litra mieszaniny szpiku kostnego i krwi. Mieszanina zawiera ok. 5% szpiku kostnego, regenerującego się całkowicie w organizmie w ciągu ok. 2 tygodni. Szpik pobierany jest z talerza kości biodrowej, a nie, jak się powszechnie uważa, z rdzenia kręgowego.
Szczegółowe informacje: https://www.dkms.pl/pl/zostandawca.
Inicjatywę rekomendują: Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta w Hrubieszowie.

Szkolne Koło PCK/Zespół Wychowawców Klasowych (DB)
14.10.2015

FILM "OBCE NIEBO" I KATOLICKIE RADIO ZAMOŚĆ

"Dzięki Bogu już piątek". Tym klasycznym powiedzeniem uczniowie klasy II Tc z Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie rozpoczęli dzień. Po raz kolejny postawili na dobre kino i przyjazne młodzieży media. Szansa ku temu nadarzyła się dzięki premierze filmu "Obce niebo" - historii opartej na prawdziwych wydarzeniach, trzymającej w napięciu niczym najlepszy thriller....
Film akcentuje, że ucząc się innych kultur, możemy docenić bogactwo własnej. Historia ludzkości jest historią migracji, wiedząc o tym, reżyser filmu poruszył kwestie tożsamości i tolerancji, czyniąc głównym wątkiem losy polskiej rodziny na emigracji.

Więcej/Mniej

Po projekcji filmu uczniowie odwiedzili Katolickie Radio Zamość, dzięki czemu docenili rzetelny przekaz informacji, wychowawczy walor audycji radiowych, budowanie poczucia tożsamości z regionem. Dostrzegli potrzebę troski o sprawy naszej społeczności. Poznali od kuchni pracę redaktorów, realizatorów i pracowników obsługi technicznej.

Okazało się, że obcowanie ze sztuką filmową i radiową może być pouczające, a młodzież ma już ochotę na kolejne interesujące spotkania z X muzą.

Ewa Kozaczuk
14.10.2015

EDUKACYJNA WYCIECZKA DO TOMASZOWA

7 października 2015 r. grupa uczniów naszego Technikum (technik mechanik) uczestniczyła w wycieczce do Tomaszowa Lubelskiego. Celem wyjazdu było zwiedzenie zakładów WSK i RST Roztocze, które specjalizują się w produkcji skomplikowanych i precyzyjnych elementów wykorzystywanych w przemyśle lotniczym, telekomunikacyjnym, motoryzacyjnym i energetycznym.

Więcej/Mniej

Uczniowie mogli poznać nowoczesne maszyny i urządzenia stosowane w procesie produkcyjnym. Zwiedzających szczególnie zainteresowały linie produkcyjne akie jak: obróbka skrawaniem na obrabiarkach CNC, obróbka blach laserem, obróbka plastyczna czy wtrysk stopów cynku na maszynach gorącokomorowych.

W biurze konstrukcyjnym obserwowali, jak powstaje dokumentacja techniczna, a w dziale kontroli technicznej zapoznali się z precyzyjnymi przyrządami pomiarowymi.

Dzięki tej wycieczce uczniowie mogli poszerzyć swoją wiedzę i lepiej zrozumieć budowę oraz działanie nowoczesnych maszyn obróbkowych.

Wycieczka mogła odbyć się dzięki przychylności Prezesa WSK w Tomaszowie Lubelskim Pana Marka Harbuza, za co mu serdecznie dziękujemy. Jej organizatorami byli: Czesław Mazek i Lucjan Fabrowski.

Lucjan Fabrowski
14.10.2015

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W NASZEJ SZKOLE

"Nauczyciele, czasem znaczą wiele
Jak bliscy, jak Twoi przyjaciele
Wychowanie, to jest trudna sztuka
Każdy z Nich, klucza do nas szuka"

Nauczają i wychowują, co bywa w dzisiejszych czasach zadaniem niełatwym i przede wszystkim odpowiedzialnym. Nauczyciele, bo o Nich mowa, obchodzą właśnie swoje święto - Dzień Edukacji Narodowej.

Więcej/Mniej

Z tej okazji 13 października br. w Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie zorganizowano uroczystą akademię. Życzenia nauczycielom i pracownikom szkoły złożyli: Pan Andrzej Szkudziński - dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, Pan Mirosław Danilczuk - Przewodniczący Rady Rodziców oraz uczniowie.

Następnie, młodzież zaprezentowała montaż słowno - muzyczny "TRUDNE SPRAWY", który w humorystyczny sposób przedstawiał szkolną rzeczywistość. Tekst napisała Weronika Boruchalska, a wystąpili w nim: Emilia Kozak, Dominika Kaczanowska, Paula Łapa, Renata Krawczyk, Patryk Magierka i Michał Woźniak.

Refleksyjne piosenki wykonały: Barbara Zalewska, Kasia Mirowska i Paula Łapa, natomiast Kamil Mrozowski zaprezentował się w autorskiej hip-hopowej kompozycji. Na gitarze zagrał nasz absolwent - Jarosław Orkiszewski. O oprawę muzyczną zadbał niezawodny Szymon Śleboda.

W przygotowaniach uczestniczyli też nauczyciele: Anna Olko, Daniel Buchowiecki, Zofia Szwiec, Joanna Błaszczuk, Anna Sioma-Krempla, Katarzyna Skawińska i Joanna Kornicka.

Daniel Buchowiecki
13.10.2015

WEŹ UDZIAŁ W NASZYM KONKURSIE!

Uczniów naszej szkoły zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Profilaktycznym, który zrealizowany zostanie w ramach zbliżających się Dni Profilaktyki w naszej szkole..

Więcej/Mniej

Uczestnik może złożyć maksymalnie 3 prace plastyczne (technika i format dowolne), które przestrzegać będą przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem z używek, promować będą zdrowy tryb życia, ciekawe formy spędzania wolnego czasu lub propagować kulturę języka.

  Proponujemy Ci trzy tematy do wyboru:
 1. 1. STOP UŻYWKOM!
 2. 2. ZDROWIE I PASJA ZAMIAST UŻYWEK.
 3. 3. JESTEM KULTURALNY - DBAM O JĘZYK POLSKI.

Komisja konkursowa oceniać będzie przede wszystkim: zgodność pracy z tematem, pomysłowość i estetykę wykonania. Prace przyjmują p. Alicja Ryszkiewicz, p. Ewa Krasińska i p. Daniel Buchowiecki. Czekamy do 22 października. Obiecujemy nagrody!

Zespół Wychowawców Klasowych
09.10.2015

PRZED NIMI ETAP REJONOWY

W ubiegły poniedziałek, w naszej szkole odbył się II Diecezjalny Konkurs Wiedzy o bł. Karolinie Kózkównej "Wierność bł. Karoliny Kózki".

Więcej/Mniej

Celem konkursu było zapoznanie młodzieży z ich rówieśnicą, która zginęła w wieku 16 lat z rąk rosyjskiego żołnierza, broniąc wartości dziewictwa.

Do etapu szkolnego przystąpiło 7 uczniów. Uczestnicy konkursu musieli odpowiedzieć na 36 pytań związanych z życiem i śmiercią bł. Karoliny.

Do etapu rejonowego zakwalifikowały się:

 • Anna Romanowska kl. III tb - 51 pkt
 • Katarzyna Oleszczuk kl. III a - 48 pkt
 • Paulina Gontarz kl. III tb - 44 pkt.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Grafika: KAI/Zofia Szwiec
08.10.2015

WARSZTATY HISTORYCZNO - BIOGRAFICZNE

Zakończyła się właśnie pierwsza część projektu "Hrubieszów - małe Polin" o którym słuchaczom klasy III LO dla Dorosłych przy Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie opowiedział jego koordynator, dr Sławomir Stećko - prezes Fundacji Instytutu Współpracy Międzynarodowej Poluks.

Więcej/Mniej

Pierwszy moduł realizowany był jako warsztaty historyczno - biograficzne na temat historii i kultury Polaków pochodzenia żydowskiego z Hrubieszowa i okolic.

O zabytkach i dawnej architekturze opowiadała dr Justyna Wojtiuk - historyk z Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. Dodatkowo, uczestnicy spotkania uczyli się redagowania biografii i odczytywania danych z materiałów źródłowych.

O życiu sławnych ludzi związanych z naszym regionem opowiadała Edyta Coundari, wolontariuszka w projekcie, która interesuje się m.in. historią.

Pomysłodawczynią tej ciekawej inicjatywy realizowanej w kilku szkołach jest Flavia Cundari, uczennica Zespołu Szkół nr 2 w Hrubieszowie.

Daniel Buchowiecki
07.10.2015

WIEDZĄ, JAKIE KLEJE STOSOWAĆ

5 października uczniowie klasy III B wzięli udział w cyklicznych już Poniedziałkowych Poradach Mrówki. Tematem pokazu dla klasy zasadniczej szkoły zawodowej były produkty firmy Kerakoll, która produkuje chemię budowlaną. Tym razem prezentowane były kleje do terakoty i glazury. Obok porad specjalisty pojawiły się także ćwiczenia praktyczne. Opiekunami uczniów byli nauczyciele: Robert Kuzdra, Józef Steciuk oraz Zbyszek Łaszkiewicz.

Wojciech Jakulewicz
06.10.2015

INTEGRACJA I WSPÓŁPRACA

Nasi uczniowie - Konrad Wojewoda i Tomasz Ziółkowski (II te), jako wolontariusze wspierali inicjatywę nauczycieli PZPSW w Hrubieszowie, którzy 29 września br. zorganizowali Dzień Aktywności pod hasłem "Ja też potrafię" dla dzieci i młodzieży z głębokim upośledzeniem intelektualnym w województwa lubelskiego.

Więcej/Mniej

Celem imprezy była chęć stworzenia dzieciom i młodzieży warunków do integracji i wymiany doświadczeń poprzez zabawy ruchowe i twórczą ekspresję.

Foto: PZPSW / Daniel Buchowiecki
04.10.2015

OGŁOSZENIE STACJI KONTROLI POJAZDÓW

Z dniem 17.09.2015 r. wydłużony został czas pracy Stacji Kontroli Pojazdów, która funkcjonuje przy Warsztatach Szkolnych Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, ul. Zamojska 18.

Zapraszamy klientów w godzinach 8:00 - 16:00.

Więcej/Mniej

Przez okres ważności badania technicznego (1 lub 2 lata) wykonanego w Stacji Kontroli Pojazdów realizujemy bezpłatnie następujące czynności:

 • sprawdzamy stan i skuteczność hamulców,
 • sprawdzamy ustawienie i regulację świateł wraz z wymianą żarówek,
 • badamy stan techniczny amortyzatorów,
 • dokonujemy analizy spalin i zadymienia silnika.

Ponadto, przy badaniu samochodu przyrządem diagnostycznym typu KTS (elektronika samochodowa) proponujemy zniżkę za usługę w wysokości 50%.


Zapraszamy wszystkich chętnych!
Warsztaty Szkolne
ul. Zamojska 18
22-500 Hrubieszów
Telefon: (84) 696-30-37
Telefon/fax: (84) 696-38-59

Wojciech Jakulewicz
01.10.2015

PWSZ W ZAMOŚCIU NAGRODZIŁA PRACE NASZYCH UCZNIÓW!

Teksty uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie zostały nagrodzone w konkursie Koła Naukowego Politologów PWSZ w Zamościu, które to w ramach Europejskiego Tygodnia Walki z Rasizmem ogłosiło konkurs "Stop nietolerancji!".

Więcej/Mniej

Oto wyniki:
Kategoria: proza

 1. I miejsce - Dawid Oleszczuk - Zrozum to
 2. II miejsce - Damian Turek - Czas zmienić świat
 3. Wyróżnienie: Paweł Stepaniuk - Okładka
Kategoria: poezja
 1. I miejsce - Tomasz Smoła - Liczy się człowiek
 2. II miejsce - Patryk Magierka - Podobni
 3. III miejsce - Tomasz Bil - Johny albo Janek
 4. Wyróżnienia: Mateusz Suś - Zmieńmy to!
  Konrad Danilczuk - Tolerancja

Konkurs miał na celu promowanie różnorodności oraz przeciwdziałanie wszelkim przejawom nietolerancji, dyskryminacji, populizmu, skrajnie prawicowego ekstremizmu, rasizmu oraz wykluczenia społecznego.

Uczniowie otrzymali cenne nagrody książkowe i dyplomy.
Prace powstawały pod kierunkiem nauczyciela języka polskiego. Przedstawiamy nagrodzone i wyróżnione teksty uczniów klasy II te (technik pojazdów samochodowych).

Daniel Buchowiecki
22.09.2015

WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE MIĘDZYNARODOWYM

Praca naszej uczennicy - Angeliki Gajewskiej została wyróżniona w Brześciu (Białoruś) w konkursie międzynarodowym, który dotyczył tematyki strażackiej.
Komisja konkursowa oceniała prace z Polski, Białorusi, Litwy i Ukrainy. Szkolnym koordynatorem konkursu był p. Józef Dyniec.

Daniel Buchowiecki
23.09.2015

AKTYWNY WOLONTARIAT SZKOLNEGO KOŁA CARITAS

19 września br. wolontariusze Szkolnego Koła Caritas, które funkcjonuje przy ZS nr 1 w Hrubieszowie, uczestniczyli w zamojskiej edycji ogólnopolskiej akcji "Kromka Chleba Caritas" organizowanej przez Caritas zamojsko - lubaczowski.

Więcej/Mniej

Celem akcji była nie tylko konkretna pomoc kierowana do najuboższych, ale także zwrócenie uwagi i uwrażliwienie na los wielu wykluczonych ze społeczeństwa.

Wydarzeniu towarzyszyły liczne atrakcje oraz występy grup sportowych i zespołów artystycznych.

Anna Sioma-Krempla
22.09.2015

SPRZĄTALI ŚWIAT

Zakończyła się już XVI edycja ogólnoświatowej akcji "Sprzątanie świata".
Inicjatywa zaangażowała już miliony osób z różnych środowisk. Jak co roku, nie zabrakło też uczniów Zespołu Szkół nr 1, którzy w zeszły piątek - 18 września wypowiedzieli wojnę śmieciom.

Więcej/Mniej

W tym roku "świat" sprzątała młodzież z klas IIb i II Ta wraz z opiekunami: p. Jackiem Naja i p. Czesławem Mazkiem - koordynatorem akcji na terenie szkoły.

Dzięki takim inicjatywom zmienia się świadomość każdego z nas i wzrasta poczucie odpowiedzialności za otaczający świat i swoje śmieci. Organizatorzy wierzą, że zapał młodzieży nie będzie jednorazowy i każdy, zanim wyrzuci coś bezmyślnie, dwa razy pomyśli.

Jacek Naja
21.09.2015

KAŻDY MA PEŁNĄ MOC MOŻLIWOŚCI

16 września 2015 r., w Bibliotece Pedagogicznej w Hrubieszowie odbyły się warsztaty biblioterapeutyczne dla słuchaczy II klasy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przy Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie.

Więcej/Mniej

Młodzież uczestniczyła w zajęciach pt. "Pełna moc możliwości". Dzięki różnorodnym ćwiczeniom i zabawom, młodzi ludzie mogli lepiej się poznać oraz rozwijać swoją kreatywność, pomysłowość i nauczyć się współpracy w grupie. Te ciekawe warsztaty przeprowadzili nauczyciele bibliotekarze: Aleksandra Kopczyńska i Elżbieta Rafalska.

Daniel Buchowiecki / Foto: Aleksandra Kopczyńska
16.09.2015

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Lubisz angażować się akcje charytatywne? A może lubisz pisać lub fotografować? Masz talent wokalny lub aktorski? Chcesz brać czynny udział w życiu szkoły i poznać ciekawe osoby?

Więcej/Mniej

Czekają na Ciebie agendy szkolne: Szkolny Klub Wolontariatu, Szkolne Koło Dziennikarskie, Samorząd Uczniowski, Szkolne Radio, Szkolne Koło Caritas, Szkolne Koło PCK i Szkolny Klub Przedsiębiorczości. Zostały one stworzone z myślą o naszych uczniach, którzy mogą rozwijać tu swoje zainteresowania.

Dodatkowo, nauczyciele wychowania fizycznego organizują mistrzostwa szkoły w wielu dyscyplinach sportowych.

O szczegóły zapytaj swojego wychowawcę lub napisz do nas e-mail: zs1lhr@interia.pl

Daniel Buchowiecki / Grafika: Szymon Śleboda
07.09.2015

ZAWODNICY MKS UNIA HRUBIESZÓW O KLUBIE, NAUCE I PRZYSZŁOŚCI

Ich pasją jest sport, w którym osiągają sukcesy. Obecnie są zawodnikami MKS Unia Hrubieszów i uczniami Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie. Krzysztof Garbacz, Adrian Oleszczuk, Tomasz Smoła i Kacper Kazan, bo o nich mowa, odpowiedzieli na kilka pytań, które dotyczą ich sukcesów, porażek, szkoły i przyszłości.

Więcej/Mniej


- Jak zaczęła się Twoja przygoda ze sportem?
Krzysztof Garbacz: Moja przygoda z piłką zaczęła się od momentu, gdy kolega z klasy, trenujący w Unii, zaproponował mi, abym spróbował swoich sił na treningu. Spodobało mi się. Gdy przyszedł czas na pierwszy mecz, miałem okazję od razu zagrać w pierwszej jedenastce. Podczas tego debiutu zdobyłem też pierwszego gola.
Adrian Oleszczuk: Miałem wtedy chyba 10 lat, gdy graliśmy z kolegami na osiedlu między blokami, ale nigdy nie zdarzyło się, żebyśmy stłukli szybę (śmiech). Gdy byłem nieco starszy, chodziłem grać na boisko przy szkole ze starszymi od siebie kolegami. W wieku 12 lat poszedłem na swój pierwszy trening w Unii.
Tomasz Smoła: Moja przygoda z piłką zaczęła się, gdy miałem 8 lat. Od dziecka byłem fanem tej dyscypliny sportowej. Gdy chodziłem do Szkoły Podstawowej nr 2 w Hrubieszowie, koledzy namówili mnie, żebym uczęszczał na treningi do klubu MKS Unia Hrubieszów. I tak to się zaczęło.
Kacper Kazan: Uczęszczałem na treningi do klubu MKS Unia Hrubieszów oraz dodatkowe zajęcia sportowe w Szkole Podstawowej nr 3 w Hrubieszowie.
- Czym jest dla Ciebie trenowanie w Unii? Co zawdzięczasz treningom?
KG: Trenowanie w Unii daje mi niesamowitą satysfakcję, dużo radości, rozwija charakter - szczególnie pewność siebie. Uczy także współpracy w grupie, dyscypliny, co wpływa na moje zorganizowanie. Treningi budują psychikę, powodują, że z każdym kolejnym nabieramy nowych umiejętności. Jest to także odcięcie od codziennych obowiązków i porządna dawka adrenaliny!
AO: Trening sprawia, że rozwijam swoje umiejętności i kształtuję charakter. Przeważnie daje mi to dużo radości, bo robię to, co naprawdę lubię. Oczywiście trzeba włożyć w to także dużo wysiłku.
TS: Trenowanie w klubie jest dla mnie rozwijaniem swoich umiejętności piłkarskich, hobby, superprzygodą życiową oraz rodzajem codziennej pracy. Treningi pozwalają utrzymać mi aktywność fizyczną i psychiczną. Taki codzienny trening, czy też mecz bardzo dużo uczy w życiu, m.in.: zachowania, kultury i szacunku wobec rówieśników czy też zawodników, ale też wiadomo, że z każdym treningiem rozwijam swoje umiejętności: szybkość, siłę, koordynację, technikę itp.
KK: Trenowanie w Unii daje mi dużo satysfakcji oraz kształtuje charakter. Treningi pozwalają rozwijać moje umiejętności oraz uczą współpracy w drużynie.

- Z czego jesteś najbardziej dumny? Myślę zarówno o osiągnięciach sportowych jak i życiowych.
KG: W kwestii osiągnięć sportowych jestem dumny z tego, że awansowaliśmy z juniorami do I ligi wojewódzkiej. Jeszcze bardziej cieszy mnie awans do IV ligi i fakt, że mogę dumnie reprezentować ten klub.
AO: Każde zwycięstwo daje mi radość. Niestety, w sporcie są też porażki, to one dają mi dużą motywację, aby się podnieść i walczyć dalej. W życiu chyba nie osiągnąłem jeszcze nic szczególnego.
TS: W osiągnięciach sportowych jestem jak najbardziej dumny z tego, że reprezentuję ten klub i mam wspaniałych trenerów, wychowanków i w tak młodym wieku mogłem dołączyć do kadry seniorskiej. Cieszę się z tego, że mogę uczyć się dużo od trenera i od starszych, bardziej doświadczonych zawodników, którzy grali na co dzień na wysokim szczeblu piłkarskich lig.
KK: Najbardziej jestem dumny z reprezentowania klubu MKS Unii Hrubieszów w IV lidze lubelskiej oraz ze srebrnego medalu zdobytego wraz z kolegami w gimnazjum na szczeblu wojewódzkim za rozgrywki w koszykówce.
- Czy zdarzyły Ci się porażki? Czym są dla Ciebie?
KG: Porażki zdarzają się każdemu zawodnikowi. Nie każdy mecz się wygrywa. Przegrana jest dla mnie motywacją do cięższej pracy na treningach, by udowodnić, kto jest lepszy na boisku - "co mnie nie zabije, to mnie wzmocni".
AO: Porażki? Chyba każdemu się one zdarzają. Ja swoich nie zauważam (śmiech).
TS: W życiu miałem wiele wspaniałych meczy, ale zdarzają się też porażki. Mimo czasem gorszych dni podnoszę się, umiem pogodzić się z porażką, umiem pogodzić się z tym, że ktoś był lepszy ode mnie. Zaciskam zęby i ciężko trenuję na następnych spotkaniach, aby być coraz lepszym i jak najrzadziej zaliczać wpadki ...
KK: Owszem, porażki są nieuniknione i gorzko smakują. Dają mi jednak dużo do myślenia oraz motywują do ciężkiej pracy.
- Ulubione i nieulubione przedmioty w szkole?
KG: Każdy z przedmiotów ma w sobie coś interesującego. Mimo wszystko, bardziej rozumiem matematykę niż przedmioty humanistyczne, jednak wolałbym cały dzień grać w piłkę (śmiech).
AO: Wychowanie fizyczne jest moim ulubionym przedmiotem, za resztą przedmiotów nie przepadam.
ST: Ulubione przedmioty to wychowanie fizyczne, język polski i język rosyjski. Słabiej radzę sobie z przedmiotami ścisłymi.
KK: Moim ulubionym przedmiotem w szkole jest oczywiście wychowanie fizyczne, ale lubię też matematykę. Piętą Achillesa są dla mnie języki obce.
- Czy z piłką nożną wiążesz swoje dalsze plany? Jeśli tak, o czym marzysz?
KG: Chciałbym związać swoją przyszłość z piłką nożną, ale na razie o tym nie myślę. Czas pokaże, a życie zweryfikuje.
AO: Myślę, że raczej nie, ale mam jedno marzenie - spotkać swojego idola - Lionela Messiego. Może się spełni (śmiech).
TS: Jasne, że chciałbym związać swoją przyszłość z piłką nożną. Chciałbym założyć w przyszłości rodzinę oraz grać zawodowo. O czym jeszcze marzę? Chyba zagrać kilka minut w swoim ulubionym klubie - Real Madryt. Czy marzenie się spełni? Czas pokaże.
KK: Oj, to trudne pytanie. Bardziej wolałbym przejąć rodzinny interes, chociaż nie ukrywam, że piłka nożna mogłaby być sposobem na życie.
Naszym młodym sportowcom życzymy sukcesów i spełnienia marzeń!

Rozmawiał: Daniel Buchowiecki / Foto: LubieHrubie.pl
05.09.2015

BASIA ZALEWSKA - NASZA NAJZDOLNIEJSZA...

Skromna, zdolna, pracowita, a przy tym miła i sympatyczna osoba - zgodnie mówią nauczyciele. Najcudowniejsza przyjaciółka na świecie, która pomoże każdemu w potrzebie - dodają koleżanki.

Barbara Zalewska – uczennica klasy IVtb (technik żywienia i usług gastronomicznych) Technikum Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, która uzyskała najwyższą średnią ocen w naszej szkole, udzieliła odpowiedzi na kilka pytań.

Więcej/Mniej


- Jesteś kandydatką do Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Jak się czujesz, jako uczennica, której średnia ocen za rok szkolny 2014/2015 wynosi 5.68?
- Przede wszystkim jestem bardzo szczęśliwa, że moja ciężka praca w końcu została nagrodzona, ale także niesamowicie wdzięczna ludziom, którzy przyczynili się do mojego sukcesu i byli przy mnie, wspierali i pomagali w każdej sytuacji.
- Które przedmioty należą do Twoich ulubionych?
- Od dziecka należę do ludzi posiadających tzw. "umysł ścisły", dlatego moimi ulubionymi przedmiotami są chemia i matematyka. Może nie są one najłatwiejsze, ale ja nigdy nie musiałam się ich dużo uczyć. Lubię liczyć, a z kolei doświadczenia chemiczne to swego rodzaju magia, która sprawia mi wiele radości.

- Jaka jest Twoja recepta na sukces?
- Moim zdaniem, jednoznacznie nie można na niego wypisać "recepty". Bardzo ważnym czynnikiem w osiągnięciu czegokolwiek są ludzie, którymi się otaczamy. Każdemu zdarzają się chwile zwątpienia w siebie i swoje możliwości, dlatego ważne, aby był wtedy przy nas ktoś, kto nas wesprze i pomoże odzyskać wiarę w siebie. Sukces to także ciężka praca i chociaż droga do niego bywa wyboista, warto dążyć do osiągnięcia go.
- Czy lubisz swoją szkołę?
- Bardzo. To właśnie w tej szkole poznałam ludzi, którzy już zawsze będą dla mnie ważni. To tutaj nauczyłam się, co to znaczy ciężka praca, wdzięczność, sprawiedliwość. Nie mówię, że zawsze jest idealnie, ale śmiało mogę powiedzieć, że nie mogłam wybrać lepszej szkoły.
- Czy jesteś zadowolona z wyboru kierunku kształcenia?
- Tak, jestem zadowolona i to bardzo. Zresztą już podczas składania dokumentów wiedziałam, czego chcę. Swój zawód wybrałam świadomie, ponieważ dawał mi on możliwości rozwijania swoich pasji, ale także możliwość zatrudnienia i dalszego kształcenia. Z roku na rok, coraz bardziej utwierdzałam się w przekonaniu, co chcę dalej robić w życiu.
- A jakie wartości cenisz w życiu?
- Jedną z najcenniejszych wartości jest przyjaźń. Każdego dnia staram się udowodnić moim przyjaciołom, jak bardzo są dla mnie ważni i jak ciężko byłoby mi bez nich. Tak wiele im zawdzięczam i nigdy nie zapomnę tego, co dla mnie zrobili. Na tym samym miejscu jest rodzina, która daje mi możliwość edukacji i rozwoju. Moi rodzice są dla mnie najcudowniejszymi ludźmi na świecie i mam nadzieję, że kiedyś będę miała okazję odwdzięczyć im się za wszystko, co dla mnie zrobili. Bardzo cenne jest dla mnie również to, że mogę się uczyć. Lubię poznawać świat i odkrywać jego tajemnice. Jednak na pierwszym miejscu w moim sercu stoi Bóg. To wiara daje mi siłę do życia, do walki o swoje marzenia, o to, czego pragnę i co kocham. Bardzo wiele zawdzięczam Bogu, nieraz dokonał on cudu, mojego osobistego cudu i nigdy o tym nie zapomnę.
- A czego w życiu nie lubisz?
- Przede wszystkim kłamstwa i niezdecydowania. Lubię, kiedy wszystko jest jak należy, a niekiedy ludzka głupota nie zna granic. Czasami doprowadza mnie to do szału. Nie cierpię naprawiać tego, co ktoś zepsuje. Uważam, że to tylko strata czasu i nerwów.
- Jakie są Twoje pasje?
- Moją największą pasją jest muzyka. Kocham śpiewać, co pomaga mi od czasu do czasu oderwać się od codziennych zajęć. Stanowi ona dla mnie odskocznię od rzeczywistości, inny, niematerialny świat. Jednak jeśli coś robię, lubię robić to jak najlepiej, dlatego bardzo dużo zawdzięczam mojemu niezwykle uzdolnionemu koledze Michałowi, który bardzo dużo mnie nauczył. Jestem pewna, że w przyszłości będzie wielkim muzykiem. Drugą z moich pasji jest sport. Jak już wspomniałam wcześniej, lubię się rozwijać, a żeby robić to jak należy, trzeba rozwijać nie tylko umysł i duszę, ale także ciało.
- Twoje życiowe motto? - "Nigdy nie pozwól, aby strach wyeliminował cię z dalszej gry""
- Wyobraź sobie siebie za 10 lat, czym wtedy chciałabyś się zajmować?
- Bardzo chciałabym być wtedy dietetykiem prowadzącym własną działalność. W moich marzeniach jest to poradnia dietetyczna połączona z fitness. Jednak chciałabym być też żoną, szczęśliwie wychowującą dzieci.
- Dziękuję i życzę dalszych sukcesów.
Rozmawiał: Daniel Buchowiecki

Daniel Buchowiecki
02.09.2015

NOWY ROK SZKOLNY 2015/2016 CZAS ZACZĄĆ

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 mamy już za sobą. Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie - Pan Andrzej Szkudziński - szczególnie serdecznie powitał uczniów klas pierwszych, którzy na pewno dzięki pomocy nowych wychowawców szybko zaaklimatyzują się w naszej szkole. Były też życzenia od przewodniczącego Rady Rodziców - Pana Mirosława Daniluka - oraz wicedyrektorów szkoły i kierownictwa warsztatów. W uroczystościach szkolnych brał udział także Poczet Sztandarowy.

Więcej/Mniej

Ten rok szkolny ogłoszony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rokiem Otwartej Szkoły, czyli "szkoły, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne, która potrafi korzystać z tego, co ją otacza".

Jak co roku, podczas uroczystości szkolnych zaśpiewano hymn państwowy. Społeczność szkolna mogła też wysłuchać nagrania "Szkoła zawodowa - przyszłość gotowa" piosenki wykonanej przez Krzysztofa Dumę - ucznia z Lublina, która zdobyła I miejsce w konkursie "Szkoła zawodowa - mój wybór" zorganizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Roku Szkoły Zawodowców.

Można było też z bliska przyjrzeć się wspaniałym autom retro, które od podstaw powstały w warsztacie Panów: Marka i Jerzego Koszałków. Warto dodać, że Pan Jerzy jest absolwentem naszej szkoły. Jako nauczyciele wierzymy, że wybraliście dobrą szkołę, w której oprócz wykształcenia i zawodu, zdobędziecie także przyjaciół.

Daniel Buchowiecki
01.09.2015

WYBIERZ NASZE BEZPŁATNE LO DLA DOROSŁYCH!

Absolwentów zasadniczych szkół zawodowych oraz osoby zainteresowane uzupełnieniem wykształcenia informujemy, że Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych przy Zespole Szkół nr 1 w Hrubieszowie (Zamojska 18A) dysponuje jeszcze wolnymi miejscami.
Przypominamy, że dla absolwenta szkoły zawodowej nauka trwa jedynie dwa lata.

Więcej/Mniej


Niewątpliwym atutem jest też bezpłatna nauka! Dobra wiadomość dla pracujących! Proponujemy Państwu trzy dni nauki w tygodniu, co pozwala na optymalne przygotowanie do egzaminu maturalnego. Nasi licealiści uczestniczą również w wycieczkach, spotkaniach tematycznych i konkursach, mają zatem szansę na indywidualny rozwój.
Na zdobycie wykształcenia średniego nigdy nie jest za późno!
***
Odwiedź naszą stronę: www.zs1hrubieszow.pl
Facebook: Zespół Szkół Jedynka Hrubieszów
Zespół Szkół nr 1
ul. Zamojska 18A
22-500 Hrubieszów
telefon/fax: (84) 696-33-38

Daniel Buchowiecki
01.09.2015

PRZED NAMI NOWY ROK SZKOLNY!

Informujemy, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 odbędzie się w dniu jutrzejszym o godzinie 9.00 na placu szkolnym (w tzw. "amfiteatrze").

Pozdrawiamy serdecznie zwłaszcza uczniów, którzy rozpoczynają edukację w naszej szkole. Jutro poznacie swoich nowych wychowawców i naszą przyjazną szkołę.

Redakcja
31.08.2015


STARSZE WIADOMOŚCI

↑ Powrót na początek

Projekt i wykonanie: Tomasz Pałyga
Kl. II SPa  2009r.
22-500 Hrubieszów ul. Zamojska 18a tel/fax (0-84)696-33-38